Jauno Līderu vidusskola


Līgatnes novada vidusskola
2015./2016. mācību gadā
aicina savā pulkā
pamatizglītības programmā (1. – 9. klase),
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena programmā (10. – 12.kl.),
vakara izglītības programmā (10. – 12. kl.),
īpaši aicināti  uz 1. un 10.klasi.
Skola piedāvā:
Ø   kvalitatīvu, atbalstošu un drošu mācību vidi;
Ø   iespēju darboties pašdarbības, rokdarbu, tehniskās jaunrades un sporta pulciņos, skolas pašpārvaldē;
Ø   sākumskolas skolēniem uzraudzību līdz plkst.18.00, iesaistoties pagarinātās dienas grupā, ārpusklases pulciņos, mūzikas un mākslas skolas nodarbībās, dienas interešu centrā;
Ø   bezmaksas transportu nokļūšanai skolā un mājās, uz ārpusskolas nodarbībām;
Ø   brīvpusdienas skolēniem, kuri iepriekšējo mācību pusgadu beiguši ar vidējo vērtējumu 8 un vairāk;
Ø   naudas balvas par godalgotām vietām starpnovadu un augstāka līmeņa olimpiādēs;
Ø   iespēju iesaistīties starptautiskos projektos, kas ietver arī apmaiņas braucienus uz ārvalstīm;
Ø   papildus vidējās izglītības programmai iespēju apgūt autoapmācību, projektu vadību vai komercizglītības programmu ‘Esi līderis”.
Skolas administrācija