Jauno Līderu vidusskola

      Ar projekta koordinatoru un jaunatnes darbinieku tikšanos ir  uzsākta Eiropas Savienības programmas “ERASMUS+:Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības “Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”  projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” (Nr.2016-1-LV02-KA347-001061) īstenošana, sadarbojoties jaunatnes lietu speciālistiem, deputātiem un  jauniešiem no Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadiem. Projekta mērķis ir izstrādāt jaunatnes politikas stratēģiju katram novadam un kopīgu sadarbības platformu visiem astoņiem vēsturiskā Cēsu rajona novadiem, kas balstīta uz jauniešu interešu, vēlmju, vajadzību un problēmu apzināšanu un vietējo politiķu un speciālistu iesaisti. 
     Mūsu novadu pirmajā projekta tikšanās reizē pārstāvēja arī Skolēnu Domes priekšsēdētāja Linda Tralle.