Jauno Līderu vidusskola

Līgatnes novada vidusskolā 2019./2020. mācību gadā tiks realizēts ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001
“Atbalst priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)
Projekta mērķis ir: samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences
pasākumus 614 izglītības iestādēs vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 5. līdz 12. klasei, kā arī to
profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 1. līdz 4. kursam, kuras
īsteno profesionālās izglītības programmas.
PuMPuRS realizācijas laikā 2019./2020. mācību gada 1. semestrī, Līgatnes novada vidusskola nodrošinās
skolēniem individuālās nodarbības gan konkrētos mācību priekšmetos, gan vispārēju konsultatīvo
atbalstu. Projekta ietvaros, nedēļas laikā, skolēnam būs iespējams apmeklēt papildus divas individuālās
konsultācijas. Projektā iesaistītie skolēni varēs apmeklēt katram personīgi nepieciešamās individuālās
nodarbības, lai sekmētu skolēna pozitīvo izaugsmi.
Kā arī, nepieciešamības gadījumā, skolēni varēs saņemt projekta ietvaros apmaksātu ēdināšanas
pakalpojumu.