Jauno Līderu vidusskola

Saistībā ar krīzes situāciju valstī šajā mācību gadā kopš 23. marta esam mācījušies attālinātā režīmā. Krīzes situācija ir ieviesusi izmaiņas ne tikai ikdienas darba procesā, bet arī 9. un 12. klases mācību gada noslēguma aktivitātēs.

2019./2020. mācību gada noslēgumā valsts pārbaudes darbi – eksāmeni par vispārējās pamatizglītības ieguvi nav jākārto 9. klases skolēniem. Viņiem mācības beigsies 29. maijā, bet mācību gads – 12. jūnijā. Nepieciešamības gadījumā no 1. jūnija tiks plānotas individuālās konsultācijas mācību sasniegumu pilnveidošanai.

Savukārt 12. klases skolēniem mācības beigsies 15. maijā un no 18. maija sāksies gan klātienes, gan attālinātās konsultācijas noslēguma eksāmenu priekšmetos. Konsultāciju grafiku 12. klases skolēni saņems skolvadības sistēmas e-klase pastā.

Šajā mācību gadā ir mainīti valsts pārbaudes darbu – centralizēto eksāmenu norises datumi. Līgatnes novada vidusskolas 12. klases skolēni kārtos centralizētos eksāmenus šādos datumos:

2. jūnijā – angļu valodā,

9. jūnijā – latviešu valodā,

12. jūnijā – matemātikā,

19. jūnijā – bioloģijā.

12. klases skolēniem mācību gads beidzas 7. jūlijā.

11. klases skolēni 6. jūlijā kārtos noslēguma eksāmenu informātikā.

Gan 9. klases, gan 12. klases skolēniem tiek plānoti svinīgie pasākumi – pamatizglītības apliecību un vispārējās vidējās izglītības atestātu un sertifikātu pasniegšanas, ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar publiskiem pasākumiem. 9. klases skolēniem svinīgais pasākums notiks 12. jūnijā, bet 12.klašu skolēniem – 24. jūlijā.

1.-8. un 11. klašu skolēniem mācību gads noslēdzas 29. maijā. Šajā dienā esam plānojuši katram Līgatnes novada vidusskolas skolēnam nogādāt liecību, iegūtos atzinības rakstus, nopelnītās balvas un laba vēlējumus viņa dzīvesvietā.

Mācību grāmatas šajā mācību gadā būs iespējams nodot 29. maijā, saņemot liecību.

Izturību un možu garu visiem – skolēniem, vecākiem un skolotājiem mācību gada noslēguma nedēļās!