Jauno Līderu vidusskola

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros Līgatnes novada pašvaldība 2017.gada 28.augustā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir noslēgusi sadarbības līgumu Nr.P6-13/04 par sadarbību Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) īstenošanā un realizēšanā. Projekta saistības kopš 2021.gada 1.jūlija turpina īstenot Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde. Šī projekta darbības termiņš tiek pagarināts līdz 2023.gada 31.decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus Līgatnes vispārizglītojošās izglītības iestādes izglītojamiem.

Izglītojamie tādējādi saņem sistēmisku atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Izglītības iestāde sadarbībā ar projektu turpinās sniegt individuālu atbalstu izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, arī sistēmisku atbalstu riska grupas identificēšanai un uzskaitei, atbalstošas mācību vides veidošanai, pedagogu profesionālajai pilnveidei.

Šajā projektā iesaistīta Jauno Līderu vidusskola. Ārkārtējās situācijas laikā valstī no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem katrai pašvaldībai tiek piešķirts arī papildu finansējums papildu individuālo konsultāciju nodrošināšanai izglītojamiem, ievērojot viņu vajadzības. Tāpēc arī Augšlīgatnes Jaunajai sākumskolai ir iespēja sniegt individualizētu konsultatīvo atbalstu izglītojamiem.

 Vairāk informācijas par projektu www.pumpurs.lv.