Jauno Līderu vidusskola

Karjeras izglītības programma 2022.-2025.gadam.

Jauno Līderu vidusskola bija iesaistījusies Eiropas Savienības Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/1/001

,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta īstenošanas laiks no 2017.gada 11.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
* nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
* paaugstināt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
* motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un tirgus piedāvājumam       un vajadzībām.