Jauno Līderu vidusskola

Jauno Līderu vidusskola ir vispārējā vidējās izglītības iestāde Līgatnē, Cēsu novadā, kas ir skola, kas pieņem pārmaiņas un tās vada mūsdienīgas skolas attīstības virzienā. Redzam skolu, kas ir atbildīga ne tikai skolēnu, skolotāju, vecāku un apkaimes kopienas priekšā, bet arī redz savu lomu valsts un pasaules izglītības mērķu sasniegšanā. Veidojam skolas vidi un mācību procesu atbilstoši Latvijas Nacionālais attīstības plānā minētajam – mūsdienu dzīves ritms pieprasa no cilvēka būt elastīgam un gatavam pārmaiņām, lai veiksmīgi attīstītu savas zināšanas, prasmes un pielāgotos darba tirgum. Skolas ikdienas procesā katru gadu iesaistām aizvien vairāk vietējos uzņēmējus, nodrošinot plašu karjeras pasākumu klāstu – no Ēnu dienām un sarunām ar uzņēmējiem līdz Prakses dienām, kur skolēni gūst praktisko pieredzi. Atbalsts ikviena izaugsmei – gan skolēna, gan skolotāja, gan vecāku, gan kopienas – ir viens no mūsu skolas uzdevumiem, kas izriet no valsts plānošanas dokumentiem.

Secinām, ka jau vairāku gadu garumā esam skolas ikdienas procesos pārdomāti attīstījuši jaunā Cēsu novada izglītības stratēģijas izvirzītās prioritātes. Cilvēkresursi ir skolas sekmju pamats. Skolā ir nokomplektēts personāls, kurā ir gan pieredzējuši pedagogi ar pilnām darba slodzēm, gan esam spējuši piesaistīt labus profesionāļus pedagogu darbam, kas var veltīt skolas darbam tikai dažas savas darba ikdienas stundas. Skolai ir nokomplektēts atbalsta personāls – bibliotekāre, medmāsa, sociālais pedagogs, logopēds, ir pagarinātā dienas grupa, ir iestrādnes psiholoģiskā atbalsta sniegšanā. Skolā savu iespēju robežās nodrošinām iekļaujošu izglītību, kas sniedz vienādas izglītības iespējas visiem. Skolā ir jaunieši ar mācīšanās grūtībām, ir jaunieši, kuriem ir dažādi ekonomiskie šķēršļi, ir jaunieši ar veselības problēmām, ir jaunieši ar kultūru atšķirībām (bēgļi, citās valodās runājošie, u.c.), ir jaunieši, kuru ikdienu ietekmē dažādi sociālie un ģeogrāfiskie šķēršļi. Skola dara visu iespējamo, lai sniegtu atbalstu visiem. Viena no prioritātēm, kas skar pārvaldību un sadarbību, mūsu skolā izpaužas ar to, ka jau ilgstoši esam veidojuši un visu laiku uzlabojam savu vietējo izglītības ekosistēmu, kur veidojam ciešas un labas sadarbības attiecības ar pirmsskolas izglītības iestādēm, citām vietējām skolām, kas skar interešu izglītības jomu, kā, piemēram, mākslu, mūziku un sportu. Esam stiprinājuši skolas vadības komandu ar profesionāļiem, kas sniedz atbalstu skolas komandai. Rezultātā labas pārvaldības un sadarbības aspekti sekmē skolas attīstību.

Skola redz savu lomu arī citos jautājumus, kas skar nākotnes izglītības jomu, atbildību pret vidi, digitalizācijas attīstību un citas. Mūsu darba plānošana balstās atziņās, ko veido “Skola2030” eksperti, UNESCO eksperti un citi izglītības jomas domātāji.

Redzam, ka Jauno Līderu vidusskolas uzņemtais kurss rāda labus rezultātus, jo pēdējos gados būtiski audzis arī skolēnu skaits ne tikai sākumskolā, bet arī vidusskolā. Laiks Jauno Līderu vidusskolas attīstībai nepieciešams, lai izstrādātu un iedzīvinātu nākotnes izglītības moduļus un rastu veidus kā finansēt papildus prasmju iegūšanu, piemēram, autovadītāju apliecību, digitālo prasmju attīstīšanu un citas lietas. Piesaistām skolai dažādus ārējos ekspertus un sadarbības partnerus. Paši izstrādājam un ieviešam skolas līderības konceptu, kas balstās pasaules līderības ekspertu labākajās atziņās, ko gūstam skolas izveidotajā “Līderības bibliotēkā”.

Ikdienas darbā svarīgs ir ne tikai mācību process un tā aizvien kvalitatīvāka norise, bet arī kvalitatīvas brīvā laika norises – no spēļu un aktivitāšu pieejamības starpbrīžos līdz gardām skolas pusdienām, no jēgpilniem pasākumiem līdz dalībai radošos un izzinošos projektos.