Jauno Līderu vidusskola

Jauno Līderu vidusskola ir iestāde, kas īsteno uz skolēna personības izaugsmi virzītas izglītības iegūšanu. Skolā strādā uz sadarbību vērsta komanda – gan skolotāji, gan administrācija, gan tehniskais atbalsta personāls, kam ir svarīgas ikviena skolēna sajūtas, emocijas, prasmes un vēlmes. Skolas pedagoģiskais kolektīvs gatavojas pārmaiņām izglītības sistēmā, skolotājiem aktīvi apmeklējot profesionālās pilnveides kursus un plānojot kompetencēs balstīta izglītības procesa īstenošanas moduļus.

Misija. Skola, kas atvērta jauniem izaicinājumiem, kurā ikviens izglītojamais ir pārliecināts par sevi, spēj realizēt savu potenciālu un sasniegt izvirzītos mērķus.

Vīzija. Skola ar savām tradīcijām, kurā ikviens var pašrealizēties un pilnveidoties.

Mērķis. Veidot drošu, mūsdienīgu un labvēlīgu vidi, kurā pedagogu, izglītojamo un vecāku savstarpējā sadarbībā tiek organizēts un īstenots uz izglītojamo centrēts izglītības process, kas nodrošina valsts pamatizglītības un vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi.

Šajā mācību gadā, meklējot jaunas un īstenojot jau atrastās idejas, dažādosim mācību procesu, lai tas būtu saistošs kā skolēniem, tā arī vecākiem un skolotājiem. Mācīsimies viens no otra, daloties ikdienas pieredzē metodiskajās sapulcēs, mācīsimies no profesionāļiem, aicinot viņus uz kopīgām sarunām, piedaloties debatēs, dodoties pēc pieredzes uz citām, tuvām un tālām, izglītības iestādēm. Noteikti atbalstīsim skolai piedāvātos daudzpusīgos konkursus, strādāsim pie mērķtiecīgas gatavošanās mācību priekšmetu olimpiādēm, eksāmeniem, nodrošināsim skolēnus ar jēgpilnām konsultācijām. Sekosim līdzi visam, kas saistīts ar mācību un tehnoloģiju piedāvājumu mūsdienīgam mācību procesam, attīstīsim bērnu individuālās spējas un talantus, spēcināsim veselību un veidosim uzņēmīgas, mērķtiecīgas personības!

Iespējas un vide. Skolai ir vienošanās ar Līgatnes Tūrisma un informācijas centru, kas mums šajā mācību gadā palīdzēs īstenot daudzveidīgās Līgatnes novada iespējas saistošākai mācību vielas apguvei un Latvijas Skolas somas idejas īstenošanai – iepazīt un piedzīvot Latviju mācību procesā. Skola ir ceļā uz bezmaksas mācību ekskursijām vienu reizi mācību gadā, apceļojot un apskatot skaistākās Latvijas vietas; iespēju robežās plānots segt transporta izdevumus uz teātra izrādēm. Noteikti īstenosim mērķi iepazīt Līgatni, katram skolēnam dodot iespēju gida pavadībā izstaigāt Līgatnes ievērojamākās vietas, dzirdēt profesionāļa stāstījumu.

Līgatnes novada vidusskola ir viena no 10 Latvijas skolām, kura pieņēmusi izaicinājumu, un šajā gadā iesaistījusies Valsts Izglītības satura centra jaunā projekta „Sociāli emocionālā mācīšanās un tās ieviešana skolā” aprobācijā.

Līdztekus valsts atzītajai profesionālās pilnveides programmai „Esi līderis!” vidusskolā, meklējam arī citus saistošus risinājumus interesantākam mācību procesam, piemēram, šobrīd izvērtējam Latvijas Kultūras koledžas piedāvāto mācību moduli personības un profesionālo prasmju attīstīšanai komunikācijas un informācijas tehnoloģiju jomā vispārizglītojošās vidusskolas klasēs, kura ietvaros minētās koledžas mācību spēki piedāvās attīstīt skolēnu patstāvīgās mācīšanās un laika plānošanas prasmes, analītisko un kritisko domāšanu, komunikāciju un prezentēšanu, iepazīstinās ar aktuālajām tendencēm informāciju tehnoloģiju attīstībā. Pēc izglītības programmu apgūšanas absolventi iegūs valstī atzītas profesionālās pilnveides apliecības.

Sadarbībā ar pašvaldību vidusskolu absolventi saņem 80% lielu līdzfinansējumu B kategorijas autovadītāju tiesību iegūšanai.

Skola ir arī aktīva dažādu vietējo un starptautisko projektu atblasītāja. Esam uzsākuši dalības projektā “Mamma Daba”, “Energoefektīva skola”, atbalstam arī dažādus Eiropas projektus.

Paralēli jau sevi pierādījušiem interešu izglītības pulciņiem no 2018./2019. mācību gada skolā ir jaunas, Līgatnē vēl nebijušas, interešu izglītības programmas „Robotika”, „Masu mediji un žurnālistika”, “Šahs un prāta spēles”, kuras vada līgatnieši, daudzsološi un interesanti savu jomu speciālisti.

Daudz jauku un jaunu ideju mums izdevies rast skolas apkārtējās vides sakārtošanai. Jau tiek realizēta ideja par Dabas klasēm, top estrāde radošajām izpausmēm, kalniņā sakārtoti bluķīši, kur piesēst, kamēr skolotāja izstāsta savu stāstāmo un parāda klasei rādāmo. Izmantosim visu jauko un skaisto, ko mums sniedz skolas apkārtne.

Noteikti jāpiemin mūsu skolas saimnieces, kuras mūs ik dienu lutina ar garšīgām pusdienām. Svētkos mēs tiekam arī pie pašceptiem pīrādziņiem, plātsmaizēm, bet īpaši lielos godos lielā lauku torte priecē svētku galdu.

Sadarbība. Ļoti svarīga un nozīmīga loma skolēna personības  attīstībā ir skolas sadarbībai ar vecākiem, tāpēc viens no galvenajiem uzdevumiem – attīstīt informatīvo sistēmu starp skolu un vecākiem. Lai vecāku kopsapulces būtu saistošākas, aicināsim uz profesionāļu lekcijām. Rīkosim vecāku dienas, lai pozitīvā gaisotnē mums visiem būtu iespēja iepazīt citam citu, lai vecākiem būtu iespēja sajust skolas vidi. Kopējas talkas, pasākumi – viss pēc jūsu un mūsu iniciatīvas!

Aktualitātem par skolā notiekošo iespējams sekot Līgatnes novada mājas lapā, sociālajos tīklos (Facebook) un no 2018.gada 7.marta sabiedrības informēšanai izmantojama jaunizveidotā mājas lapa jlv.lv (kura gan vēl jāpapildina un jāattīsta).  Tāpēc labprāt pieņemam ieteikumus pilnveidojumiem. Skolai ir izveidoti darbinieku personalizēti e-pasti, proti, vards.uzvards@jlv.lv.

Pakāpeniski pāris gados jāpabeidz arī mērķtiecīgi jau veiktie skolas remontdarbi – vēl tikai dažas klases,  1.stāva vestibils, un skola iegūs jaunu, mūsdienīgu veidolu.

Bērnu nokļūšanu skolā nodrošina skolas autobuss, tā kustība ir saskaņota ar nodarbību grafiku  Augšlīgatnē esošajā Mākslas un mūzikas skolā, sporta nodarbībām Sporta centrā, lai ikvienam bērnam būtu iespēja izmantot novada izglītības iestāžu piedāvājumu. Esam nodrošināti arī ar automašīnu (8 vietām), lai varētu ērtāk nokļūt olimpiādēs, konkursos  un citos pasākumos.