Jauno Līderu vidusskola

Līgatnes novada dome, 26.07.2017. noslēdza sadarbības  līgumu ar Valsts izglītības satura centru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu
Projekta īstenotājs Valsts izglītības satura centrs
Projekta sadarbības partneris Latvijas pašvaldības
Projekta mērķis Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Projekta īstenošanas laiks 01.01.2017. – 31.12.2020.
Galvenās darbības 1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.
Projektā plānotie rezultāti Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai – ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.
Projektā iesaistītās novada izglītības iestādes Līgatnes novada vidusskola
Projekta īstenošanas pamats Ministru kabineta 30.08.2016.noteikumi Nr. 589 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas noteikumi
Finansējums Projekta kopējais finansējums: 32 005 188 EUR

ES fondu līdzfinansējums: 27 204 409 EUR

Nacionālais publiskais finansējums: 4 800 779 EUR

Kontaktinformācija novadā Dace Bērziņa, dace.ligsk@inbox.lv; tālr.26866855
Kontaktinformācija Valsts izglītības satura centrā Liene Voroņenko
Tālr: 67350815
E-pasts: liene.voronenko@832.visc.gov.lv
Plašāka informācija par projektu http://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml