Jauno Līderu vidusskola

Līgatnes novada dome, 28.08.2017. noslēdzot sadarbības līgumu Nr.P6-13/04, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.
Projekta īstenotājs Izglītības kvalitātes valsts dienests
Projekta sadarbības partneris Latvijas pašvaldības un Valsts profesionālās izglītības iestādes
Projekta mērķis Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Projekta īstenošanas laiks 16.03.2017.–31.12.2022.
Projekta mērķgrupa 5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni.

1.-4.kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits).

Kompensācijas (sabiedriskā transporta biļetes (starppilsētu, starpnovadu), naktsmītnes, ēdināšana, individuālās lietošanas priekšmeti, speciālais transports).

Projektā iesaistītās novada izglītības iestādes Līgatnes novada vidusskola
Projekta īstenošanas pamats Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi
Finansējums Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.
Kontaktinformācija novadā Dace Bērziņa, dace.ligsk@inbox.lv,  Tālr.: 26866855
Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā Tālr.: 28684847; e-pasts: pmp@ikvd.gov.lv
Plašāka informācija par projektu https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/
www.pumpurs.lv
https://www.facebook.com/pumpurs.lv/