Jauno Līderu vidusskola

Uzņemšana 1.klasē

Bērnus Jauno Līderu vidusskolas 1.klasē uzņem, pamatojoties uz Cēsu novada domes sēdes lēmumu Nr.89, 23.02.2023. “Noteikumi par kārtību, kādā bērnu reģistrē un uzņem Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1.klasē”. Ar noteikumiem var iepazīties šeit.

Īsumā: Pieteikumu par bērna uzņemšanu 1.klasē bērna likumiskie pārstāvji (turpmāk tekstā – vecāki) var iesniegt tajā kalendārajā gadā no dienas, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu.

Izglītības iestāde līdz katra gada 1.aprīlim informē vecāku, kura bērns ir pieteikts izglītības iestādē un konkrētajā gadā jāuzsāk mācības 1. klasē, par klašu skaitu konkrētajam mācību gadam un maksimālo izglītojamo skaitu klasē, nosūtot informāciju uz pieteikumā norādīto elektronisko adresi vai e-pasta adresi.

Izglītības iestāde līdz katra gada 1.jūnijam veic 1.klašu komplektēšanu.

No 1.jūnija līdz 19. augustam bērna vecāks attiecīgajā izglītības iestādē iesniedz iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē.

Vispārīgā skolēnu uzņemšana

Skolēnus skolā uzņem, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.11, 13.01.2022. “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē”. Ar noteikumiem var iepazīties šeit.